U bent hier

Privacy Policy

PRIVACY POLICY

De lingeriestylistes van Avalon lingerie / Le Papillon mamamcare hopen u blij te maken met goedpassende lingerie en badmode. Om u goed van dienst te kunnen zijn maken hebben wij informatie van u nodig. Uw privacy staat daarin centraal. Avalon lingerie / Le Papillon mammacare hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Avalon lingerie / Le Papillon mammacare houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- U kunnen vertellen hoe lang wij uw gegevens bewaren en u ten alle tijde kunt aangeven de gegevens te laten verwijderen wanneer u dat wilt. 
- U altijd uw eigen informatie kunnen verstrekken.
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Avalon lingerie / Le Papillon mammacare zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

VERWERKEN PERSOONSGEGEVENS KLANTEN AVALON LINGERIE
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Avalon lingerie / Le Papillon mammacare verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinde;
- Advies voor volgende aankoop door bewaren van aankoophistorie
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
De overeengekomen opdracht, mondeling  of schriftelijk bij toevoegen klantenbestand. 
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Avalon lingerie de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Geslacht;
- Mogelijkheid tot opslaan aankoophistorie om advies voor volgende aankoop te geven.
- Uw persoonsgegevens worden door Avalon lingerie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Wilt u zich laten uitschrijven? Stuur ons een mail: [email protected]


VERWERKING PERSOONGEGEVENS KLANTEN LE PAPILLON
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Le Papillon mammacare verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinde;
- Advies voor volgende aankoop door bewaren van aankoophistorie
- Declaratie van een hulpmiddel bij uw zorgverzekeraar
- Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De overeengekomen opdracht, mondeling  of schriftelijk bij toevoegen klantenbestand.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Le Papillon mammacare de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Geslacht;
- BSN;
- Geboortedatum;
- Gezondheidstoestand
- Mogelijkheid tot opslaan aankoophistorie om advies voor volgende aankoop te geven.

Uw persoonsgegevens worden door Le Papillon mammacare opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar.

Wilt u zich laten uitschrijven? Stuur ons een mail: [email protected]


VERWERKING VAN PERSOONGEGEVENS VAN NIEUWSBRIEF ABONNEES

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Avalon lingerie / Le Papillon mamamcare verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;
Voor de bovenstaande doelstelling kan Avalon lingerie / Le Papillon mamamcare de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Avalon lingerie / Le Papillon mamamcare opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat men aangemeld is.

BEZOEK AAN ONZE WEBSITE

ONLINE AANKOOP

Wanneer u online een aankoop bij ons doet, worden uw betalingsgegevens geregistreerd om de betaling in orde te maken. U kunt ervoor kiezen om als gast een aankoop te doen of zichzelf te registereren, wanneer u daarvoor kiest dan verwerken wij uw gegevens al een klant van Avalon lingerie. 

Uw adresgegevens worden door gegeven aan MyParcel om uw pakket bij u te laten bezorgen. Zij gebruiken alleen uw adres met het doel het pakket te bezorgen en gebruiken het niet voor andere doeleinden. Uw mailadres en telefoonnummer gebruiken we bij eventuele vragen of om u op de hoogte te houden van uw levering.

De betalingen lopen via Sisow, zij zorgen ervoor dat de betaling geschied.
De gegevens van uw bestelling bewaren we drie jaar, wanneer u als gast geregisteerd en zeven jaar indien u zich registreert als klant van Avalon lingerie. 

PLAATSEN VAN EEN BESTELLING IN DE WINKEL

Wanneer u een bestelling in onze winkel plaatst vragen wij uw telefoonnummer en eventueel uw adres. Wij kunnen u zo op de hoogte van het verloop van de bestelling en u bericht doen wanneer de bestelling binnen is gekomen. Indien u al bent toegevoegd in ons klantenbestand voegen wij de aankoop toe aan uw aankoophistorie. Wij bewaren de bestelgegevens een jaar, indien u dit graag eerder verwijderd is dat mogelijk.

ARTIKEL LATEN VERMAKEN

Voor het vermaken van een artikel vragen wij uw telefoonnummer. Wij kunnen op de hoogte houden van de vermaking en indien er vragen zijn kunnen we bellen om te overleggen. Deze gegevens bewaren wij een maand.

SOCIAL MEDIA

Wij maken gebruik van social media (Facebook, Instagram en You Tube om u op de hoogte te houden van de nieuwste collecties, verhalen vanuit de winkel, andere bijzonderheden. Aan het gebruik van social media zijn geen voorwaarden vanuit ons verbonden. Je gaat akkoord met de voorwaarden van het social media platform. Wanneer u ons een bericht stuurt via de social media platform bewaren wij uw accountnaam en bericht en kunnen wij reageren. 

Wanneer wij advertenties plaatsen op social media wordt de doelgroep bepaald door voorkeuren door deelnemers van dat desbetreffende social media platform. Hier hebben wij Avalon lingerie / Le Papillon mammacare geen invloed in.  

DEELNAME ACTIE OF EVENEMENT

Wanneer u deelneemt aan een actie of evenement worden uw gegevens alleen voor het desbetreffende doel gebruikt. Na afloop van de actie of het evenement worden uw gegevens verwijderd.

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
- Het verzorgen van de salarisadministratie;
- Het verzorgen van ons kassasysteem Softwear;
- Het verzorgen van de declaraties Vecozo;
- Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

BINNEN DE EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN

Avalon lingerie / Le Papillon mamamcare bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
- Alle personen die namens {Organisatie} van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

VRAGEN

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

CONTACTGEVENS

Avalon lingerie
Lageweg 1A
9251 JT Burgum
[email protected]
05110481100


Le Papillon mammacare
Langekamp 45
8431 PR Oosterwolde
0516-512862
[email protected]

Megami nieuw!

Vanuit Engeland hebben we sinds enige tijd een nieuw merk in de winkel. Megami, is stoer en vrouwlijk. Alle bhs, badpakken en tankini's hebben hoesjes voor een mammaprothese.

Eigen risico

U heeft een mammaprothese aangeschaft en enige tijd later ontvangt u een specificatie. Daarna ontvangt u een rekening van uw zorgverzekeraar met het verzoek uw eigen risico, of een deel daarvan, te betalen. Verbaasd kijkt u naar uw rekening. Wordt dit niet door de zorgverzekering vergoed?

Heeft u een vraag?

Neem gerust contact met ons op of maak een afspraak.

Webshop!

Al onze artikelen vind u in onze webshop! Heeft u daar vragen over, dan kunt u contact met ons opnemen.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.